al contingut a la navegació Informació de contacte

Jaume Lázaro Calafell, Arquitecte Tècnic

Jaume Lázaro Calafell, Arquitecte Tècnic
Adreça: C/ Ponent, 12
Telèfon: 669 14 29 56
Correu electrònic: j.lazaro@caatlleida.net
Nom de contacte: Jaume Lázaro Calafell
C/Ponent,
s/n,
25334
CASTELLSERÀ
LLEIDA
Mòbil.
669142956
j.lazaro@caatlleida.net
VENTALL
DE
TREBALLS PROFESSIONALS
1. Realització d’expedients d’obra menor, projectes tècnics, projectes de rehabilitació de tot tipus i tramesa de llicència als ajuntaments.
2. Direcció d’execució d’obra nova en edificació, controls de qualitat, coordinació de seguretat i
salut en  fase d’execució d’obra.
3. Redacció, col∙laboració i assessorament en plans de seguretat i salut per part dels contractistes.
4. Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat).
5. Assessorament a paletes en càlcul d’estructures, redacció i confecció d’estat d’amidaments i
pressupostos.
6. Càlcul d’estructures d’edificacions, confecció d’estat d’amidaments i pressupostos
7. Redacció de informes ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
8. Projectes d’enderrocs, de reforma
9. Certificats de superfícies, titularitats per temes cadastrals, informes tècnics referents a vicis
dels edificis.
10. Redacció de informes tècnics, valoracions
  • Comerços